Strona główna deutsch

Egzekucja polskich tytułów wykonawczych

a. Roszczenie sporne/ Postępowanie o uznanie tytułu egzekucyjnego
Egzekucja polskiego tytułu jest uzależniona od uznania jego wykonalności przez niemiecki sąd. Postępowanie prowadzone jest według prawa europejskiego (Rozporządzenie Rady WE nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych). Do właściwego sądu w Niemczech należy złożyć stosowny wniosek i załączyć polski tytuł potwierdzony przez polski sąd.

Postępowanie jest w znacznej mierze sformalizowane. Orzeczenie zagraniczne nie podlega kontroli merytorycznej. Niemniej łączy się z nim pewien nakład czasu oraz kosztów. Wierzyciel musi wskazać sądowi pełnomocnika do doręczeń pism na terenie Niemiec. Dopiero po uznaniu przez sąd niemiecki wykonalności polskiego tytułu można wszcząć egzekucję.

b. Roszczenie bezsporne / Europejski tytuł egzekucyjny
Zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 805/2004 dla roszczeń bezspornych, tzn. przede wszystkim wyroków zaocznych, wyroków opartych na uznaniu powództwa oraz ugody sądowej, można otrzymać tzw. europejski tytuł egzekucyjny. Na wniosek wierzyciela sąd, który wydał tytuł wydaje poświadczenia, że stanowi on europejski tytuł wykonawczy. Tytuł ten nie wymaga stwierdzenia wykonalności przez niemiecki sąd tzn. egzekucja może być wszczęta bezpośrednio w Niemczech lub innym państwie członkowskim UE.