Strona główna deutsch

A. Stawki ustawowe kalkulowane w oparciu o wartość przedmiotu sporu

Usługi kancelarii świadczone w związku z sprawami spornymi oraz dochodzeniem wierzytelności rozliczane są generalnie na podstawie niemieckiej Ustawy o Wynagrodzeniu Adwokackim (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz = RVG). Dotyczy to w każdym razie prowadzenie cywilnych postępowań sądowych. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia według RVG jest wartość przedmiotu sporu. Im większa wartość przedmiotu sporu, tym niższe są stosunkowo opłaty adwokackie. Przy wartości przedmiotu sporu do ok. 3.500,00 EUR podstawowa średnia opłata ryczałtowa za prowadzenie sprawy pozasądowo wynosi brutto nie całe 10% kwoty spornej. Przy wartości przedmiotu sporu 25.000,00 EUR średnia opłata podstawowa wynosi już mniej 5% tej kwoty.

Oczywiście, w postępowaniu sądowym opłaty są wyższe. W sprawach o wartości przedmiotu sporu do ok. 3.500,00 EUR własny adwokat (wynagrodzenie brutto) kosztuje ok. 18% tej kwoty. Łączne ryzyko procesowe w takiej, czyli wynagrodzenie prawników obydwu stron oraz opłaty sądowe, wynosi prawie 1.650,00 EUR. Opłacalność prowadzenia takich „mniejszych” spraw powinna być zatem rzetelnie zbadana.

Natomiast przy wyższych wartościach przedmiotu sporu opłaty wypadają już stosunkowo niżej. W Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym spornej kwoty 40.000,00 EUR wynagrodzenie własnego adwokata kosztuje klienta już nie całe 6% tej kwoty a łączne ryzyko procesowe (2x adwokat + opłaty sądowe) wynosi ok. 6.600,00 EUR (brutto). Do uiszczenia opłat sądowych obowiązana jest strona skarżąca, która wnosi do sądu pozew. Do kosztów postępowania zalicza się, oprócz opłat sądowych i adwokackich, również koszty powołania biegłych sądowego, świadków, tłumaczy, koszty podroży, etc. W konsekwencji niekiedy trudno jest określić ogólną sumę kosztów postępowania. Zasadniczo strona przegrywającą proces ponosi wszystkie koszty postępowania. W sytuacji, gdy każda ze stron w części wygrywa i w części  przegrywa, koszty postępowania zostają zniesione, tzn. każda strona ponosi własne koszta adwokackie oraz połowę kosztów sądowych, lub też zostają proporcjonalnie podzielone.

B. Stawki godzinowe, ryczałty

Usługi doradcze (np. zaprojektowanie umów, założenie spółki) oraz tłumaczenia mogą zostać rozliczeniowe według stawek godzinowych lub ustalonego z klientem ryczałtu. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią w celu wyjaśnienia bliższych szczegółów.

C. Kilka ogólnych uwag na temat kosztów:

Czynnikiem kosztowym, którego nie należy bagatelizować jest nakład i czas pracy strony prowadzącej postępowanie. Analiza i omówienie pism procesowych, wyjaśnienie ewentualnych technicznych detali, dojazdy na terminy rozprawy etc. kosztują dużo czasu co z kolei  prowadzi do zakłóceń w przedsiębiorstwie  prowadzącego postępowanie. Poniesione w związku z tym obciążenia finansowe z reguły nie są uznawane jako cześć koszów procesowych i strona nie może domagać się ich zwrotu.

Koszty postępowania w procesach transgranicznych często są wyższe niż te, jakimi strony obciążone są w normalnym postępowaniu. Niejednokrotnie muszą być sporządzane tłumaczenia, a dojazdy na rozprawy, czy też na terminy z prowadzącym proces adwokatem są znacznie dłuższe.

W niektórych przypadkach wierzyciel, który ma swoją siedzibę za granicą musi zlecić prowadzenie sprawy zarówno adwokatowi w Polsce, jak i w Niemczech. Według prawa niemieckiego kosztami tymi można obciążyć przeciwnika procesu. Niezwykle ważne jest zatem udokumentowanie wszystkich wydatków poniesionych w związku z postępowaniem. Rachunki za tłumaczenia, koszty podróży na pierwsze spotkanie z prowadzącym proces adwokatem oraz na terminy rozpraw, mogą być przedłożone w postępowaniu o ustalenie kosztów sądowych.

Również wydatki polskich prawników korespondencyjnych (adwokat mający siedzibę w miejscu zamieszkania strony i pośredniczący miedzy stroną a pełnomocnikiem procesowym poza miejscem zamieszkania strony) jako podlegające zwrotowi mogą być uwzględnione przy ustalaniu kosztów sądowych.

Kalkulator kosztów postępowania sądowego znajdziesz tu (wpisz wartość przedmiotu sporu pod „Streitwert”) http://foris-prozessfinanzierung.de/Prozesskostenrechner