Strona główna deutsch

Zwrot niemieckiego myta

powrót

Wyrokiem z dnia 28.10.2020 (C‑321/19) E Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził niezgodność kalkulacji niemieckiego Myta za pojazdy ciężarowe z prawem unijnym. Koszty policji drogowej nie mogą być wliczone do myta.

Wyrok jest odpowiedzią TSUE na zapytanie prejudycjalne skierowane przez Wyższy Sąd Administracyjny w Munster- Sąd w Munster orzeka w sprawie powództwa polskiego przedsiębiorstwa transportowego dochodzącego zwrotu niemieckiego myta.

Sentencja wyroku TSUE brzmi następująco:

1)      Artykuł 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, zmienionej dyrektywą 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że koszty związane z policją drogową nie wchodzą w zakres pojęcia „kosztów eksploatacji” w rozumieniu tego przepisu.

2)      Artykuł 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62, zmienionej dyrektywą 2006/38, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, by opłaty za przejazd wyliczane na podstawie średniej ważonej przekraczały koszty infrastruktury danej sieci infrastruktury o 3,8% lub 6% z powodu istotnych błędów w obliczeniach lub z powodu uwzględnienia kosztów niewchodzących w zakres pojęcia „kosztów infrastruktury” w rozumieniu tego przepisu.

3)      Jednostka może powoływać się bezpośrednio przed sądami krajowymi na obowiązek uwzględnienia wyłącznie kosztów infrastruktury, o których mowa w art. 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62, zmienionej dyrektywą 2006/38, nałożony tym przepisem oraz art. 7a ust. 1 i 2 tej dyrektywy, przeciwko państwu członkowskiemu, jeżeli owo państwo uchybiło temu obowiązkowi lub dokonało jego nieprawidłowej transpozycji.

4)      Dyrektywę 1999/62, zmienioną dyrektywą 2006/38, odczytywaną w świetle pkt 138 wyroku z dnia 26 września 2000 r., Komisja/Austria (C205/98, EU:C:2000:493), należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu, by nadmierna stawka opłat za przejazd była uzasadniona ex post nowym obliczeniem kosztów infrastruktury przedstawionym w toku postępowania sądowego.

Przebieg postępowania prejudycjalnego łącznie z wyrokiem znajdziesz tu:

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-321%2F19&fbclid=IwAR3cvr2fs0-g2hfO-cR_nB_FgL8WWiwZSsuGkpiJ8DdWZ2bctRLZEmnymuU

 

Mimo że postępowania główne przed Wyższym Sądem Administracyjnym w Munster wciąż się toczy i wyrok tego sądu może zostać poddany rewizji to jednak dużo przemawia za tym, iż w świetle stwierdzeń TSUE można będzie dochodzić zwrotu przynajmniej części myta przypadającej na koszty policji (3,8% do 6%).

Należy pamiętać o kwestii przedawnienia. Roszczenia o zwrot myta powstałe w roku 2017 mogą ulegnąć przedawnieniu już z końcem roku 2020. Dlatego należy przerwać tryb przedawnienia, np. poprzez złożenie wniosku o zwrot myta jeszcze przed upływem terminu przedawnienia.

Kancelaria chętnie wspomoże Państwa przy dochodzeniu roszczeń o zwrot niemieckiego myta.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.