Strona główna deutsch

2. Postępowanie sądowe

a. opłaty sądowe
Wysokość kosztów sądowych uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona skarżąca, która wnosi do sądu pozew. Da kosztów postępowania zalicza się oprócz opłat sądowych i adwokackich, również koszty powołania biegłych sądowych, świadków, tłumaczy, koszty podróży, etc. W konsekwencji niekiedy trudno jest określić ogólną sumę kosztów postępowania.

Zasadniczo strona przegrywająca proces ponosi wszystkie koszty postępowania. W sytuacji, gdy każda ze stron w części wygrywa i w części przegrywa, koszty postępowania zostają zniesione, tzn. każda strona ponosi własne koszta adwokackie oraz połowę kosztów sądowych lub też koszty zostają proporcjonalnie podzielone.

 

b. Koszty adwokackie
Za reprezentowanie w procesie sądowym adwokatowi należy się opłata za udział w rozprawie (wg wskaźnika 1, 3) oraz wynagrodzenie za prowadzenie sprawy (wg wskaźnika 1,2).

W razie zawarcia przez strony ugody sądowej adwokatowi przysługuje dodatkowa opłata za zakończenie sprawy obliczona według wskaźnika 1,0.

Ponadto mogą powstać koszty dojazdów na rozprawę.

Przykłady: Koszty postępowania przed sądem pierwszej instancji

 

Koszty postępowania przed sądem pierwszej instancji tabela 2

Koszty postępowania przed sądem pierws tabela 3

Praktyczna rada! Kalkulator kosztów postępowania sądowego wraz z polskojęzycznymi wyjaśnieniami znajduje się na stronie internetowej www.niwinski.de.


ważne
Czynnikiem kosztowym, którego nie należy bagatelizować jest nakład i czas pracy strony prowadzącej postępowanie. Analiza i omówienie pism procesowych wyjaśnienie niewtulanych technicznych detali, dojazdy na terminy rozpraw etc. wymagają poświęcenia dużo czasu co z kolei prowadzi do zakłóceń w przedsiębiorstwie prowadzącym postępowanie. Poniesione w związku z tym obciążenia finansowe z reguły nie są uznawane jako części kosztów procesowych i strona nie może domagać się ich zwrotu.Praktyczna rada! Koszty postępowania w procesach transgranicznych często są wyższe niż te, jakimi strony obciążane są w normalnym postępowaniu. Niejednokrotnie muszą być sporządzane tłumaczenia, a dojazdy na rozprawy, czy też na terminy z prowadzącym proces adwokatem są znacznie dłuższe.
 
W niektórych przypadkach wierzyciel, który ma swoją siedzibę za granicą musi zlecić prowadzanie sprawy zarówno adwokatowi w Polsce, jak i w Niemczech. Według prawa niemieckiego kosztami tymi można obciążyć przeciwnika procesu. Niezwykle ważne jest zatem udokumentowanie wszystkich wydatków poniesionych w związkiem z postępowaniem. Rachunki za tłumaczenia, koszty podróży na pierwsze spotkanie z prowadzącym proces adwokatem oraz na terminy rozpraw, mogą być przedłożone w postępowaniu o ustalenie kosztów sądowych.

 

Również wydatki polskich adwokatów korespondencyjny (adwokat mający siedzibę w miejscu zamieszkania strony i pośredniczący między stroną a pełnomocnikiem procesowym poza miejscem zamieszkania strony) jako podlegające zwrotowi mogą być uwzględnione przy ustaleniu kosztów sądowych.