Strona główna deutsch

Windykacja w Niemczech

Obrót gospodarczy pomiędzy polskimi i niemieckimi podmiotami gospodarczymi wzrasta nieustannie. Zawieranych jest coraz więcej transgranicznych umów handlowych, wykonuje się coraz więcej transgranicznych zleceń. Coraz bogatsza jest również oferta świadczenia usług.      1378490648_ACP_PDF 2_file_document.png Pobierz poradnik  "Windykacja w Niemczech" BEZPŁATNIE!


Poprzez zawarcie umowy przedsiębiorca z jednej strony zaciąga zobowiązanie wobec partnera handlowego, z drugiej zaś uprawniony jest do żądania od niego zachowania się w określony sposób. Praktyka pokazuje, że nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem. Częstym następstwem nieporozumień między stronami umowy jest spór o wynagrodzenie. Punktem spornym może być roszczenie sprzedającego o zapłatę za towar, roszczenie rzemieślnika lub przedsiębiorcy budowlanego o zapłatę z tytułu wykonania umowy o dzieło, czy też roszczenie o zapłatę z tytułu świadczonej usługi.

W podkategoriach niniejszego działu "Windkacja w niemczech" opisujemy ogólnym zarysie sposób dochodzenia roszczeń o zapłatę w Republice Federalnej Niemiec. Opisane są zarówno ogólne zasady oraz etapy postępowania jak i cechy szczególne przypadków transgranicznych z perspektywy wierzyciela mającego siedzibę w Polsce.