Strona główna deutsch

3. Egzekucja

Opłata za udział adwokata w postępowaniu egzekucyjnym obliczana jest według wskaźnika 0,3. Nie dotyczy to jednakże postępowania o uznanie polskiego tytułu egzekucyjnego (por. pkt. IV. 2.a). W tym przypadku stawka za reprezentowanie jest pełna i obliczana jest przy zastosowaniu wskaźnika 1,3. Egzekucja polskiego orzeczenia (spornego) jest zatem dosyć kosztowna. Należy podkreślić, że koszty te oraz wszystkie inne, które powstały w wyniku postępowania egzekucyjnego, obciążają dłużnika.

Koszty poszczególnych czynności sądu czy też komornika związane z egzekucją, zależą od charakteru i rodzaju tych działań. Opłaty są co do zasady niezależnie od wartości wierzytelności i opiewają się na stosunkowo małe kwoty.

EKSKURS: Zwolnienie od kosztów procesowych
Możliwość skorzystania ze zwolnienia od kosztów procesowych (koszty sądowe oraz koszty adwokackie) często pozostaje niezauważona. Strona procesowa, która z uwagi na stosunki osobiste i ekonomiczne nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych nawet w części lub w ratach, może złożyć wniosek o zwolnienie z nich.

Warunkiem zwolnienia od kosztów sądowych jest - oprócz uzasadnionej potrzeby materialnej – pozytywna prognoza co do wyniku procesu dla  nioskodawcy. Należy dodać, że zwolnienie od kosztów sądowych może być przyznane również w procesach transgranicznych prowadzonych miedzy podmiotami będącymi członkami Unii Europejskiej. Oznacza to, że osoby fizyczne mające swoje miejsce zamieszkania w Polsce, a także w wyjątkowych przypadkach osoby prawne mogą złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Transgraniczne zwolnienie od kosztów sądowych wchodzi także w grę w sytuacji, gdy strona mającą swoje miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE udowodni, że nie jest w stanie nawet w części lub w ratach ponosić takich kosztów z powodu różnic wynikających z kosztów utrzymania.

EKSKURS: Finansowanie kosztów procesu
W przypadku dochodzenia wierzytelności o wartości przekraczającej ok. 50.000,00 euro możliwe jest sfinansowanie kosztów postępowania poprzez skorzystanie z usług tzw. finansisty procesowego. Finansista ten (często są to firmy ubezpieczeniowe) bierze na siebie koszty dochodzenia wierzytelności w trybie pozasądowym i procesowym. W przypadku sukcesu otrzymuje on ustalony procentowy udział od wyegzekwowanej kwoty. Na podstawie otrzymanych od wnioskodawcy informacji finansista procesowy analizuje sprawę od strony prawnej, ewentualnie sprawdza również wiarygodność przeciwnika procesu. W razie pozytywnej opinii, koszty postępowania mogą być przez niego przejęte.